Oglala Lakota College Nursing Degree (1994)

Summary: 
Poster. Poster. Ihó! Aŋpétu kiŋ lé nitȟáwa čha tóškhe haŋ wačhíŋ yo. "Behold this day for it is yours to make."
Description: 

full color scan