Oglala Lakota College Nursing Degree (1988)

Summary: 
Poster. Ihó! Aŋpétu kiŋ lé nitȟáwa čha tóškhe haŋ wačhíŋ yo. "Behold this day for it is yours to make."
Description: 

full color scan